Progresjon og didaktisk plan Blåklokkene og Solsikkene

Barnehagen som pedagogisk virksomhet har ansvar for omsorg, danning, lek og læring. Barnehagen skal bidra til en god start på livet og livslang læring. I dette kapitlet vil vi gi en oversikt over temaene vi skal jobbe med, med en didaktisk forankring, arbeidsmåter og mål for de ulike aldersgruppene 0-3 år, 3-4 år og førskolegruppa 5-6 år.

Didaktisk plan for Blåklokkene, 0-3 år:

Periode

Tema

Rammeplan

Arbeidsmåter

Mål

August/September

Tilvenning

 

Bli kjent

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet (KD, 2017).

Vi har gradvis tilvenning av nye barn. Vi lager fotobøker med viktige personer i barnets liv.

Alle barna skal få en trygg og god tilvenning til barnehagen.

September/Oktober/November

Skapelsen/hvem er jeg? Jobbe med «Kjenne Gud»

 

FN-dagen

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre (KD, 2017).

 

God tid til å jobbe med tema skapelsen og hvem er jeg? Jeg er unik. Vi jobber mer med «Min bok».

Barna skal få kjennskap til skapelsesberetningen, og at barna skal bli bevisst på seg selv som individ.

November/Desember

Skapelsen/hvem er jeg? 

 

Lucia

 

Jul

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn (KD, 2017).

Vi har bibelfortellinger med tema juleevangeliet to ganger i uken.

Vi lager julepynt og julegaver

 

Barna skal få kjennskap til hvorfor vi feirer jul og tradisjoner rundt julen.

Januar/Februar/Mars

Felles bibelprosjekt

 

 

Påske

Personalet skal arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng (KD, 2017).

Vi jobber med bibelfortellingen i prosjektgrupper. Vi jobber tverrfaglig med prosjektet. 

Hele barnehagen skal jobbe sammen om et bibelprosjekt.

April/Mai

Vår/Hakkebakke-skogen

 

17 mai

 

Kristi Himmelfart

Pinse

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og legge tilrette for at barna skal få et mangfold av naturopplevelser og få naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal også bidra til at barna får utforske og utvikle språkforståelse(KD, 2017).

 

Vi undrer oss over alt som skjer i naturen på våren, fokus på skogsdyr.

 

Vi jobber med boka om dyrene i Hakkebakkeskogen «Klatremus» av Torbjørn Egner.

 

 

Barna får kjennskap til hva som skjer i naturen på våren med fokus på skogsdyr.

 

Bidra til barnas språkutvikling.

 

Barna får kjennskap til 17 mai.

Juni/juli

Innsekter, natur

Gjennom arbeidet med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna opplever og utforsker naturen og naturens mangfold. (KD, 2017).

Vi studerer  innsektene og småkrypene som vi ser og finner ute. Vi fokuserer på funksjon som for eksempel hva bienes jobb er, hva gjør maurene?

Barna skal få kjennskap til innsekter og småkryp og deres jobber/funksjon i naturen.


Didaktisk plan for Solsikkene, 3-4 år:

 

Tema

Rammeplan

Arbeidsmåter

Mål

August/September

Tilvenning - Bli kjent

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet (KD, 2017).

Bli kjent med gruppen og gruppelederen sin. Ha bli kjent leker og navnleker.

Alle barn skal føle seg trygge på avdelingen - spesielt de som kommer fra blåklokkene

September/Oktober/November

Kroppen

Barna skal bli trygge på egen kropp, få positiv oppfatning av seg selv og bli kjent med egne følelser. (KD, 2017). 

Gjennom ulike aktiviteter og samtaler jobber vi med å se på både kroppen som fenomen og de ulike følelsene vi har inni oss.

Alle barna skal få bedre kjennskap til seg selv og sin kropp. 

November/Desember

Jul

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider.(KD, 2017)

Vi forteller juleevangeliet i samlingsstund, pynter til jul og lager julepynt i gruppetiden.

Barna skal få kjennskap til hvorfor vi feirer jul og til tradisjoner rundt julen.

Januar/Februar/Mars

Felles bibelprosjekt

Personalet skal formidle og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksisitensielle temaer(KD, 2017)

Gjennom arbeidet med bibelen kommer vi til å ha samlinger der historien fra bibelen blir fortalt. Vi kommer også til å ha ulike aktiviteter som eks, tegning, maling og lage ulike ting med ulike materialer. 

Barna skal jobbe med en fortelling over lengre tid og få erfaringer med fortellinger fra bibelen. 

Mars/April

Påske

Få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livsyn som er representert i barnehagen.(KD, 2017)

Vi forteller påskefortellingen fra bibelen, synger påskesanger og lager pynt.

Barna skal få kjennskap til de ulike kristne tradisjonene.

April/Mai

17.mai

Personalet skal gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtid og fremtidig sammenheng.(KD, 2017)

Vi har fokus på nasjonaldagen vår og historien om landet vårt.

Barna skal få kjennskap til Norges historie og hvorfor vi feirer 17.Mai 

Mai/Juni/Juli 

Vann

Barna får oppleve, utforske og eksprimentere med naturfenomener og fysiske lover.(KD, 2017)

Vi gjennomfører forsøk, aktiviteter der vi ser på fenomenet vann. 

Barna skal få kjennskap til vann i flere former, hva det kan brukes til og at vi trenger det for å leve


Didaktisk plan for Solsikkene, 5-6 år:

 

 

Tema

Rammeplan

Arbeidsmåter

Mål

August/September

Tilvenning- 

Bli kjent

 

Trampoline

Barnehagen skal sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.(KD, 2017)

Bli kjent med gruppen og gruppelederen sin. Ha bli kjent leker og navnleker.

De nye barna skal få en trygg start på barnehagetiden.

September/ Oktober/November

Kroppen

FN-dagen

Brannvern/Flammbært

 

Trampoline

Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse(KD, 2017)

Vi skal lese, ha gode samtaler, se film, smake, forme, øve og prøve - vi skal bruke ulike metoder for å bli kjent med kroppen vår. 

Barna skal bli kjent med kroppen sin, og få kunnskap om hvordan kroppen vår fungerer.

November/ Desember

Jul/advent

 

Trampoline

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider.(KD, 2017)

Vi forteller juleevangeliet i samlingsstund, pynter til jul og lager julepynt i gruppetiden

Barna skal få kjennskap til hvorfor vi feirer jul og til tradisjoner rundt julen

Januar/Februar/ Mars

Felles bibelprosjekt

 

Trampoline

Personalet skal formidle og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksisitensielle temaer(KD, 2017)

Gjennom arbeidet med bibelen kommer vi til å ha samlinger der historien fra bibelen blir fortalt. Vi kommer også til å ha ulike aktiviteter som eks, tegning, maling og lage ulike ting med ulike materialer. 

Barna skal jobbe med en fortelling over lengre tid og få erfaringer med fortellinger fra bibelen. 

Mars/April

Påske

 

Trampoline

Få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livsyn som er representert i barnehagen.(KD, 2017)

Vi forteller påskefortellingen fra bibelen, synger påskesanger og lager pynt.

Barna skal få kjennskap til de ulike kristne tradisjonene.

April/Mai

17.Mai

 

Trampoline

Personalet skal gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtid og fremtidig sammenheng.(KD, 2017)

Vi har fokus på nasjonaldagen vår og historien om landet vårt.

Barna skal få kjennskap til Norges historie og hvorfor vi feirer 17.Mai 

Mai/Juni/Juli

Vann

Skoletreff

 

Trampoline

Barna får oppleve, utforske og eksprimentere med naturfenomener og fysiske lover.(KD, 2017)

Vi gjennomfører forsøk, aktiviteter der vi ser på fenomenet vann. 

Barna skal få kjennskap til vann i flere former, hva det kan brukes til og at vi trenger det for å leve