Det autoritative perspektiv

Det autoritative perspektiv er en teori som tar for seg balansen mellom det å være styrende og strukturert, og det å være støttende og stimulerende, og er et perspektiv som vi i barnehagen baserer og utarbeider vår praksis innenfor. 

Innenfor det autoritative perspektivet er det fokus på krav og respons. Et viktig prinsipp i det autoritative perspektivet er krav. Krav går ut på at vi setter rammer for hvordan vi skal være, handle, tenke osv. Dette kan f.eks. være begrunnet i verdier som respekt, menneskeverd, likeverd og demokrati, men også andre grenser man må sette for å få en familie, en organisasjon eller et samfunn til å fungere på best mulig måte. 

Et annet viktig perspektiv i det autoritative perspektivet er respons. Hvert menneske er unikt, og hver og en av oss har individuelle måter å respondere på. Vi blir formet og vår identitet blir utviklet i vårt møte med verden. 

I det autoritative perspektivet handler det om å finne en god balanse mellom kravene som stilles til oss, og responsen til hvert enkelt individ. Det handler om å finne gode måter å både møte krav og mennesket på. 

I Gjennestad barnehage jobber vi hele tiden for å ha en autoritativ holdning i møte med hvert enkelt barn, og vi jobber ut fra de 5 S'ene i det autoritative perspektivet; Støtte, stimulering og samspill (Respons), og styring og struktur (krav). 

Støtte: Den voksne er varm og nær, bevisst og alert og gir akkurat så mye råd og støtte barnet trenger ut fra sitt behov.

Stimulering: Den voksne tillater barnet å ta egne valg når det er klar for det, forsterker positive signaler og oppmuntrer til å ta nye steg.

Samspill: Den voksne anerkjenner og viser interesse for barnets egen opplevelsesverden, viser toleranse og hører på barnets argumenter.

Styring: Den voksne stiller rimelige krav og setter grenser ut fra barnets utviklingsnivå, tilpasset situasjonen, som de følger opp på en konsekvent og forutsigbar måte.

Struktur: Den voksne tilbyr struktur, regler og systemer, skaper trygge rammer som formidles og forklares og overholdes.