Det pedagogiske tilbudet

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og

vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med

barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd

med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være

en lærende organisasjon. (KD, 17)

 

Pedagogisk ledelse:

Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske

arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og

sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske

arbeidet. Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring,

dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de

områdene han/hun er satt til å lede. (KD, 17)

 

Pedagogisk grunnsyn:
"Den beste starten i livet" betyr at hvert enkelt barn skal kunne utvikle seg etter egne forutsetninger, utvikle vennskap og viktige relasjoner, og få den støtten og veiledningen barnet trenger av de voksne i barnehagen, på sin vei mot selvstendighet.

Hvordan jobber vi med det pedagogiske tilbudet:

 • God struktur gjennom dagen 
 • God organisering
 • Barnehagen legger vekt på god og trygg omsorg 
 • Fjøset og stell av dyr er en naturlig del av hverdagen 
 • Førskolegruppa har en egen gruppe alle dager i uken
 • Rolige overganger mellom aktiviteter
 • Gode rutiner på tilvenning og overgang fra Blåklokkene til Solsikkene
 • Planlegging av det pedagogiske arbeidet som gir grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk
 • Barnehagen vurderer det pedagogiske arbeidet jevnlig og reflekterer rundt egen praksis
 • Barnehagen har et fagteam som arbeider med barn i gråsonen
 • Barnehagen jobber mye med det psykososiale barnehagemiljøet
 • Barnehagen legger stor vekt på det enkelte barns utvikling
 • Barnehagen skal være både nær og profesjonell
 • De ansatte gjennomgår en relasjonskartlegging hvert år, for å sikre at alle barn har gode relasjoner til de ansatte i barnehagen
 • Barnehagen har ansatte med videreutdanning i veiledning
 • Vi er opptatt av kompetanseheving for hele personalgruppen. Dette gjøres via veiledning og kurs internt i barnehagen og eksterne aktører