Planlegging, dokumentasjon, evaluering og vurdering

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det

pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen (KD, 17)

 

Ukeplan og månedsbrev:

Hver måned (utenom august og juli) vil det bli sendt ut månedsbrev til alle foreldre, og ukeplanen vil bli lagt ut på hjemmesida hver uke. I denne planen står det hva barnets gruppe skal gjøre hver dag, og i brevet vil det stå mer utfyllende om planer og hvordan vi skal jobbe med de ulike temaene. Ukeplanen og månedsbrevet henges også opp på foreldretavla på hver avdeling.

Didaktiske planer:

Det blir laget didaktiske planer for planlagte aktiviteter
Personalet gjennomtenker og vurderer det pedagogiske innholdet i aktivitetene og tilpasser den til barnas utviklingsnivå. Aktivitetene evalueres og blir vurdert slik at man kan ta med seg erfaringer videre. Det didaktiske arbeidet sikrer god faglig kvalitet

 

Dagsrapporter:
Barnehagen har en hjemmeside, gjennestadbarnehage.no, hvor vi legger ut bl.a. årsplan, nyheter og kontaktinformasjon til lederne på hver avdeling. Foreldre har også egen innlogging, og mulighet til å laste ned egen app "kid Plan". Der blir det bl.a. lagt ut bilder for å vise hva som skjer i barnehagen. På denne appen blir det lagt ut en dagsrapport/«dagen i dag», hvor vi kort forteller om dagen og hva vi har gjort.

Barnehagen ønsker også å treffe foreldrene ved levering og henting, slik at vi kan fortelle litt om hvordan dagen har vært, om vi har opplevd noe spesielt og utveksle eventuelle beskjeder.


Møter:

Barnehagen har avdelingsmøter, ledermøter, fagteammøter, personalmøter og planleggingsdager hvor vi lager planer og evaluerer i fellesskap. Vurderinger av det pedagogisk/didaktiske arbeidet foregår også på de overnevnte møter.

 

Strategiplaner:

Vi lager strategiplaner på de ulike områder i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Målene vi utarbeider skal jevnlig evalueres og vurderes i samarbeid med daglig leder. Dette er med på å sikre den viktige verdien vår «kontinuerlige forbedring».