Samarbeid med andre instanser

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. (KD, 17)

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov

og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller

lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig

får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for

å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes

underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. (KD, 17)

 

Fagteam i barnehagen:

Gjennestad barnehage har satt av ekstra tid til pedagogisk arbeid rundt og for barn som trenger ekstra tilrettelegging av det pedagogiske tilbudet. Dette kan f.eks. være språkgrupper, oppfølging av enkeltbarn, observasjoner av enkeltbarn og/eller barnegrupper og kartlegging av enkeltbarn ved behov. Fagteam består av fagleder, pedagogiske ledere og daglig leder. Fagleder har utdannelse innen spesialpedagogikk. 

 

Andre instanser:

Barnehagen har et samarbeid med PPT, den offisielle tjenesten for barn med spesielle behov, barnevernet og helsesøster blant annet i Sandefjord kommune.

Barnehageansatte er underlagt taushetsplikt og opplysningsplikt i henhold til lov om barnehager kapittel VI § 21 - § 23.

 

Studenter:

Barnehagen har inngått en partnerbarnehage-avtale med Universitetet i SørØst-Norge, og vil i perioder ta i mot barnehagelærerstudenter. Vi har også et samarbeid med Gjennestad vgs, og har jevnlig inne studenter fra Barn- og ungdom. Gjennestad barnehage er også godkjent lærlingbedrift. 

 

Observasjon:

Observasjon av alle barn er et viktig redskap i arbeidet. Observasjonen gir personalet innsikt i det enkelte barnets utvikling. Innsikt som vi trenger for:

 

  • Å tilrettelegge og sette i gang allmenn-pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak, tilpasset den enkelte barns utviklingsnivå
  • Å motivere og stimulere barna til å utvikle seg videre
  • Å avdekke eventuelle utviklingsmessige og sosiale problemer tidlig, for å kunne trekke inn profesjonell hjelp der det trengs, og på et så tidlig stadium som mulig. 
  • Vi bruker Alle med og TRAS som kartleggingsskjemaer ved kartlegging av barn.