Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling,

jf. barnehageloven § 1.

 

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.

Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og

utvikling.

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med

foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til

hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen

jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse,

trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger

overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre

at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. (KD, 17)

 

Dette gjør vi i praksis: 

 • Foreldresamtaler to gang i året. 
 • Foreldremøte en gang i året
 • Startsamtaler ved oppstart i barnehagen (Obligatorisk, teller som en av de to foreldresamtalene som blir tilbudt i året)
 • SU-møter to ganger i året.
 • Felles arrangementer som sommerfest og foreldrekaffe, dugnad m.m.
 • Spontane historier om barns hverdag og opplevelser fortelles i den daglig hente- og bringesituasjonen
 • Beskjeder fra foreldrene skrives ned og skal følges opp
 • Vi legger ut ukeplaner og sender ut månedsbrev
 • Vi er tilgjengelig på e-post og telefon 
 • Dokumenterer jevnlig ved å skrive dags-rapporter og legge ut bilder på hjemmesiden
 • Foreldreundersøkelse en gang i året
 • Obligatorisk samtale før skolestart