VEDTEKTER

Dette er vedtektene for Gjennestad barnehage

VEDTEKTER FOR GJENNESTAD BARNEHAGE

 

Forvaltning av barnehagen.

Gjennestad barnehage eies og drives av Foreningen Gjennestad barnehage. Gjennestad barnehages oppgaver ivaretas av et oppnevnt styre.
Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og vedtekter.

Gjennestad barnehage er en privat heldagsbarnehage, godkjent for inntil 75 barn dersom barna er i alderen 3 til 6 år.

 

Tilsetting av personalet.

Styret tilsetter daglig leder. Øvrig personalet tilsettes av daglig leder. Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt for virksomheten.

 

Lovgrunnlag

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med endringer og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer samt kommunale vedtak som berører private barnehagenes drift og virkeområde.

 

Formålsbestemmelse.

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Gjennestad barnehage har en utvidet praktisering av barnehagelovens kristne formålsparagraf. Det vil derfor ikke være mulig å imøtekomme et event. ønske om fritak fra denne delen av barnehagens innhold. 

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg (Barnehageloven § 4)

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Eier deltar etter eget ønske. Foreldrene kan være SU medlem inntil to år. Su møter i barnehagen avholdes minst to ganger i året. Eier deltar etter eget ønske, men ikke med flere medlemmer, enn de andre gruppene er representert. Daglig leder skal være tilstede og representerer eier.

 

Åpningstid

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til 16.30.

Foreldre som henter barn etter stengetid faktureres kr.750.
Barnehagene stenger kl. 12 onsdag før skjærtorsdag og er stengt julaften og nyttårsaften. 

Barnehagene er stengt 5 kurs- og planleggingsdager per barnehageår.

 

Ferie

Barnehagene holder sommerstengt 3 hele uker på sommeren. 

 

Differensierte oppholdstider

Følgende plasstyper tilbys:

100 % plass, oppholdstid 5 dager per uke

80 % plass, oppholdstid 4 dager per uke

60 % plass, oppholdstid 3 dager per uke

 

Ekstra dager kan kjøpes når det er plass med en sats fastsatt i styret.
(vedtatt sats er 500 kr)
Avdelingsleder avgjør om det er plass. 

 

Samordnet opptaksprosess i kommunen 

Alle godkjente barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn for å sikre likeverdig behandling av barn og likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. Opptaksmyndigheten er delegert til barnehagens daglig leder.

 

Hovedopptak og supplerende opptak

Det er ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars. Supplerende opptak til ledige plasser foretas løpende. Søker kan klage over avslag på søknad om barnehageplass. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. Skriftlig klage sendes barnehageadministrasjonen i kommunen

 

Opptakskrets

Opptakskrets for Gjennestad barnehage er: Norge

 

Prioritet ved opptak 

Ved opptak blir barn prioritert etter følgende opptakskriterier, i denne rekkefølgen:

1) Barn med nedsatt funksjonsevne.(Barnehageloven § 13)

Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Kommunen kan samordne tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i en eller flere barnehager som er særlig godt egnet ut fra barnas funksjonsnedsettelse.

2) Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

3) Søsken til barn som allerede har plass i Gjennestad barnehage har fortrinnsrett. 

4) Barn av ansatte ved Gjennestad barnehage, Gjennestad Drift, og Gjennestad videregående skole. Det skal også tas hensyn til om foresatte er elever ved Gjennestad videregående skole

5) Barn som søker plass i Gjennestad barnehage på grunn av deres livssyn

6) Minoritetsspråklige barn

7) Barn uten spesiell prioritering

 

Opptaksperiode

Barnehageåret starter 1. august.

Plass tildelt ved hovedopptak betales fra 1.8 

Barnehagen forbeholder seg retten til å fordele tilvenningen utover august, slik at  den blir god for barn og foreldrene. Foreldres ønsker om oppstartsdato vil bli tatt hensyn til så langt det lar seg gjøre. Løpende opptak: Ved ledig kapasitet ellers i året tildeles plasser fortløpende.

 

Endringer i oppholdstid

Ved ønske om endret oppholdstid må det søkes om dette i kommunens barnehageportal.
Endringer utenom hovedopptaket gjøres normalt gjeldende fra den 1. i måneden. Avgjørelsesmyndighet er delegert til daglig leder

 

Foreldrebetaling

For betaling av barnehageplass gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser

i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Foreldre betaler kostpenger etter satser fastsatt i styret. 

Det betales for 11 måneder. Betalingsfritak i juli. Manglende betaling i 3 mnd. medfører, i tillegg til inkassokrav etter gjeldende regelverk, oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel.

 

Moderasjon og betalingsfritak

Det gis søskenmoderasjon iht. gjeldende regler: 30 % moderasjon for første søsken og 50 % moderasjon for de neste.

Dersom barna har ulik oppholdstid betales det fullt for den dyreste plassen.

Moderasjonen knyttes til den/de billigste plassen(e), og gjelder betaling for opphold,

ikke for mat. Foresatte med en lav samlet skattbar inntekt, kan søke om redusert betaling via kommunens nettsider. Barnehagen gir ikke rabatter utover dette.

 

Permisjon

Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen. Permisjon

kan normalt bare gis med varighet ut barnehageåret.

Permisjon innvilges ikke før barnet har startet i barnehagen.

Skriftlig søknad sendes barnehagen. Avgjørelsesmyndighet er

delegert til daglig leder.

 

Oppsigelse

Det er 1 måneds skriftlig oppsigelsesfrist, regnet fra den 1. i måneden.

Oppsigelse sendes barnehagens daglig leder.

Det må betales i oppsigelsestiden. Barn som slutter etter 15. mai må betale ut barnehageåret. 

 

Leke- og oppholdsareal pr. barn

Den enkelte barnehages leke- og oppholdsareal fastsettes når barnehagen godkjennes. 

Barnehagens netto inneareal er 310 m2.

Gjennestad barnehagens arealnorm: 4 kvm netto leke- og oppholdsareal per barn over 3 år og 5,3 kvm per barn under 3 år.

 

Bemanning

Barnehagens pedagogiske bemanning er hjemlet i barnehageloven.

Barnehagens øvrige personale kan bestå av førskolelærere, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere/andre med relevant faglig bakgrunn.

Barnehagen følger lovens bemanningsnorm.

 

Øvingsopplæring

Barnehagen stilles til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning.  Barnehagen er en godkjent lærlingbedrift. 

Barnehagen tar imot praksiselever fra videregående skole hver høst og vår, tilpasset driften, og førskolebarna deltar i elevenes eksamen. 

 

Helsemessige forhold

Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. Erklæringen gis på oppstartskjema som fås i barnehagen eller ved legeerklæring. 

Hjemmene skal ha beskjed ved smittsomme sykdommer i barnehagen. Ved smittsomme sykdommer i hjemmet som kan ha betydning for barnehagen, skal styreren informeres. Syke barn skal til vanlig ikke oppholde seg i barnehagen. Det gjøres unntak for kronisk syke barn.

Dyrehold og fjøsstell er en del av det pedagogiske innholdet i barnehagen.

 

Forsikring og skadeerstatning

Barnehagen har tegnet ulykkesforsikring for samtlige barn. Forsikringen gjelder under barnets opphold i barnehagen, på turer, ekskursjoner, o.l., og på direkte vei til og fra barnehagen og i barnas fritid.

Barnehagene er ikke ansvarlig for å erstatte skade som barn i barnehagen måtte volde forsettlig eller uaktsomt, jf. Lov om skadeerstatning, §§ 1.1 og 1.2.

 

Internkontroll

Barnehager godkjennes etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og omfattes av Forskrift om internkontroll.

Dokumentasjon finnes i barnehagens digitale internkontrollsystemer

 

Dugnad.

Alle foreldre deltar på dugnad 3 timer i løpet av høsten, og 3 timer i løpet av våren. Daglig leder organiserer dette i samarbeid med SU. Barnehagen fakturerer foreldre som ikke deltar med kr. 750 pr. gang.

 

Vedtekter

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med punkter i vedtektene skal behandles av styret.

Vedtektsendringer vedtas i styret og legges frem for SU møte for en uttalelse.

Vedtektene er revidert mai 2020.